th flag-eng fb01

Micro Rack

 ชั้นวางเหล็กรูปตัวที ที่สามารถจัดเก็บเอกสารแฟ้มกล่องใส่เครื่องมือจำพวกอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานรวมถึงเครื่องมือสำหรับทางการแพทย์ ฯลฯ4